Hrvatska katolička misija Freising

Tko može biti kum/kuma na krštenju i potvrdi

Crkveni zakon propisuje tko može biti kum ili kuma na krštenju i potvrdi.

a) Obvezatnost i zadaća:
Ukoliko je to moguće, potvrđenik treba, kao i dijete koje se krsti, imati kuma, čija je dužnost da se brine da se kumče vlada kao pravi Kristov svjedok i vjerno ispunja obveze propisane s tim sakramentom.

b) Sposobnost za kumstvo:
Da bi netko mogao vršiti dužnost kuma, traži se da ispunja sljedeće uvjete: da ga je odredio sam krštenik ili potvđenik, odnosno njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje; da je navršio 16. god. života, ako dijecezanski biskup nije odredio drugu dob, a župnik može učiniti i iznimku radi opravdani razloga; da je katolik, da je već primio potvrdu i Prvu sv. pričest, kao i da živi život koji odgovara vjeri i zadaći koju treba preuzeti; da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom kaznom; da nije otac ili majka potvrđenika ili krštenika; uzima se samo jedan kum ili kuma. Ako ne mogu biti nazočni, može se naći za njih nekog predstavnika, tj. zamjenu.

Kršćanin koji pripada nekatoličkoj zajednici može biti pripušten za kuma ili kumu samo zajedno s katoličkim kumom i to samo kao svjedok potvrde, odnosno krštenja, ako se radi o sakramentu krštenja.

Važno:
Kumovi na potvrdi trebaju donijeti potvrdu da su potvrđeni i ako su u braku, potvrdu dasu crkveno vjenčani. Potvrđenici koji nisu kršteni u dotičnoj župi ili misiji, trebaju donijeti Krsni list.
"Živa zajednica" 1.- 2.2007

"Tko u javnosti kaže da izlazi iz Crkve, više nije katolik."
Riječi su glasnogovornika Bečke nadbiskupije Ericha Leitenberg koje je u ponedjeljak 27. ožujka prenijela agencija "Kathpress". Naime, ovih je dana na pitanje jednoga njemačkog (neimenovanog) biskupa, priznaje li Sveta Stolica istupanje iz Katoličke Crkve ako je ono učinjeno pred mjerodavnim državnim tijelima Opširnije (pdf)
"Glas Koncila" 09. travanj 2006